Pri objednávke nad 60,00 eur, hradíme doručenie za vás.

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Spoločnosť DGVC s.r.o.
IČO: 50548131
DIČ: 2120377116
Štát Slovensko

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej stránke www.nosnas.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.nosnas.sk je Vratislav Dugovič, kontakt: +421 902 621 760.
Predávajúcim www.nosnas.sk je Andrea Dugovič, kontakt: +421 908 048 630.

Pracovná doba : PO                 zatvorené
                           UT                 10:00 - 20:00
                           ST                 08:30 - 13:30
                           ŠT                 10:00 - 20:00
                           PI                  08:30 - 13:30
                           SO                 10:00 - 14:00
                           NE                 zatvorené

Mimo pracovnú dobu, je možný osobný odber objednávok, po telefonickej dohode.


1) O REGISTRÁCII

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme DGVC s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy DGVC s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@nosnas.sk alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

V prípade neuhradenia objednávky do 72 hodín od jej vytvorenia, bude objednávka automaticky stornovaná.

3) DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI  

TOVAR DORUČOVANÝ PREPRAVNOU BALÍKOVOU FIRMOU

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 6,50 €. 

Cena prepravy zahŕňa možnosť telefonického kontaktovania zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. 
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

TOVAR DORUČOVANÝ SLOVENSKOU POŠTOU

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50 €.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10,00 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Podacie číslo balíka obdrží objednávajúci v informačnom maily po podaní zásielky.

Zásielka je zvyčajne doručená druhý pracovný deň po dni podania (D+2). O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) vrátenie/výmena tovaru

Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Ak uzatvárate zmluvu ako zákazník (v súlade s článkom 2, Lit. b) zákona č. 250/2007 zbierky o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), máte právo od zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní bez nutnosti uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa, kedy vy alebo tretia strana iná než prepravca a vami označená, nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru, alebo v prípade viacerých produktov v rámci objednávky a odoslaných oddelene, po 14 dňoch odo dňa, kedy vy alebo tretia strana iná než
prepravca a vami označená, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného produktu z danej objednávky.
Uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete spoločnosti DGVC s.r.o. oznámiť prostredníctvom emailu info@nosnas.sk a to uvedením svojho rozhodnutia odstúpiť od tejto
zmluvy jednoznačným prehlásením. Môžete využiť vzorový dokument na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak sa rozhodnete odstúpiť od tejto zmluvy, vrátime vám celkovú sumu za produkty/tovar, ktoré sme od vás prijali a to bezodkladne do 14 dní odo dňa ukončenia tejto
zmluvy. Refundáciu zrealizujeme rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa vzájomne nedohodneme inak. V každom prípade vám touto refundáciou nevzniknú žiadne poplatky. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžeme refundáciu zadržať, až kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar zaslali späť. Dodržanie termínu na vrátenie tovaru sa počíta, ak zašlete tovar späť do 14 dní, tj. dátum odoslania balíka (pečiatka s dátumom Sl. pošty/prevzatie balíka kuriérskou spoločnosťou). Rovnako odpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Výmena tovaru

Ak zistíte, že veľkosť/vzor produktu, ktorý ste si kúpili, nie je pre vás vhodný, môžete požiadať o výmenu bez ďalšieho poplatku za doručenie nového produktu v prípade, že pôvodný produkt vrátite. To platí bez ohľadu na vaše štatutárne a zmluvné práva týkajúce sa odstúpenia, ktoré budú naďalej platné. O výmenu veľkosti môžete požiadať prostredníctvom mailu info@nosnas.sk .  

Vyberiete si novú veľkosť/vzor produktu, a ak:

 • ide o rovnaký produkt, jeho cena na internetovej stránke je rovná, danú sumu nebudete musieť zaplatiť
 • ide o iný produkt a jeho cena na internetovej stránke je vyššia ako cena, ktorú ste zaplatili za pôvodný produkt, rozdiel sumy neplaťte! Bude vám vystavená nová faktúra.
 • ide o rovnaký produkt a jeho cena na internetovej stránke je nižšia (zmena ceny vplyvom prebiehajúcej akcie) ako cena, ktorú ste zaplatili za pôvodný produkt, rozdiel sumy nebude vrátený. Ide o akcie na produkty zakúpené v danom čase, počas prebiehajúcej marketingovej kampane, preto nie je možné túto akciu aplikovať na už zakúpený tovar.

Vrátenie tovaru

Ak zistíte, že produktu, ktorý ste si kúpili, nie je pre vás z akýchkoľvek dôvodov vhodný, môžete požiadať o vrátenie tovaru do 14 dní. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Suma za tovar bude vrátená na uvedený protiúčet. Pokiaľ ste platili dobierkou, zadajte prosím svoje bankové údaje v tvare IBAN. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!). O vrátení tovaru nás prosím informujte mailom.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie.

 • zabaľte tovar. V prípade, že produkty boli odosielané v originálnom balení, použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov (pr. cumlíky BIBS).
 • pribaľte formulár pre vrátenie. (vytlačiť si ho môžete tu) V prípade, že nemáte tlačiareň, prosím vyplnený formulár zašlite na mail info@nosnas.sk predmet Vrátenie/výmena tovaru
 • na dobre uzavrený balík nalepte etiketu s našou adresou.
 • prineste balík na najbližšiu pobočku Slovenskej pošty.
 • balík posielajte ako Doporučenú zásielku, môžete využiť službu epodací hárok https://eph.posta.sk/ .
 • podací lístok s číslom balíka si uschovajte, pre prípadnú reklamáciu straty balíka. Orientačná cena služby od 1,65 €.
 • neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Adresa pre vrátenie/výmenu tovaru: DGVC s.r.o., Stromová 8, 831 01 Bratislava, tč. +421 908 048 630.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára, zaslaním e-mailu na info@nosnas.sk, andrea.nosnas@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 908 048 630.

 7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Pri každom produkte je uvedená orientačná doba dodania. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte inak, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.
Ak je pri produkte uvedený predpokladaný čas dodania, ten sa môže meniť v závislosti od druhu objednávky a zvolenej dopravy. 
Objednávku expedujeme do 3 -7 pracovných dní, následne hotový balík odovzdáme doručovacej službe a podľa zvolenej dopravy vám balík doručí do 2-7 pracovných dní /Slovensko - 2 dni, EU -7 dní/.Zvyčajne to však netrvá dlhšie ako 10 dní. V prípade platby bankovým prevodom, predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pre zásielky rozdelené do viacerých balíkov, poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky (kde to dopravca umožňuje) sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. 

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 

Platba bankovým prevodom - nie je spoplatnená, za tovar sa platí vopred, na základe údajov zaslaných emailom, na mailovú adresu Kupujúceho v potvrdení objednávky.

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK3683300000002901103866, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.

9) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Účelom tohto reklamačného poriadku je upresnenie postupu Spotrebiteľa a Predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného Tovaru, vznikne na strane Spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného Tovaru. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Zákona, zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“).

I - Prevencia 1) Pri výbere Tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám Spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru. Len Tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru.  2) Počas celej doby používania zakúpeného Tovaru je nutné, aby Spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.  3) Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Predávajúci poskytuje svojim Spotrebiteľom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného Tovaru. V prípade dodatočných otázok je Predávajúci pripravený poskytnúť Spotrebiteľovi i ďalšie informácie, ktoré potrebuje k starostlivosti o vybraný Tovar.  4) Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže Tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

II - Základné podmienky reklamácie.

1) Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že predávaný Tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou Tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť. 

2) Ak sa vyskytne na zakúpenom Tovare v záručnej dobe chyba, má Spotrebiteľ právo tuto chybu reklamovať. 

3) Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) Tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie. 

4) Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. 

5) Spotrebiteľ má podľa § 18 ods. 3 ZoOS v spojení s § 622 a 623 OZ právo a) ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a  Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie, b) ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť chyby, môže Spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu veci alebo, ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, c) ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy; to platí aj ak sú  chyby síce odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemožno vec riadne užívať, d) ak ide o inú neodstrániteľnú chybu ako podľa písm. c), má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6) Ak uplatní Spotrebiteľ právo zo zodpovednosti za chyby predaného Tovaru (reklamáciu) riadnym spôsobom, určí poverený zamestnanec na základe rozhodnutia Spotrebiteľa o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie (bod 5.) spôsob vybavenia reklamácie opravou, výmenou, vrátením Kúpnej ceny, poskytnutím primeranej zľavy alebo zamietnutím reklamácie. Poverený zamestnanec o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. 

7) Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so Spotrebiteľom dohodnúť lehotu dlhšiu. Spotrebiteľ je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

III - Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1) Reklamácia musí byť písomná a podpísaná Spotrebiteľom. Vzor reklamačného formulára je prílohou. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na adrese DGVC s.r.o. NOS NAS, Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, kontaktné mob. číslo: +421 908 048 630, kontaktný e-mail: zakaznik@nosnas.sk. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu Sl. poštou, ako Doporučený zásielku, ak sa nedohodnú inak. Tovar zaslaný poštou musí byť riadne zabalený a musí byť doručený Kompletný Tovar; odporúča sa zásielku zaslať doporučene prípadne i ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný s reklamáciou na dobierku nebude Predávajúci preberať.

2) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predložený Kompletný Tovar a spotrebiteľ predloží originálny doklad o kúpe tovaru u Predávajúceho.

3) Poverený pracovník je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Inak bude toto potvrdenie zaslané Spotrebiteľovi poštou najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4) Akonáhle Spotrebiteľ uplatní niektoré z práv podľa bodu II. 5., je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s Predávajúcim / povereným pracovníkom inak.

IV - Lehoty pre uplatnenie reklamácie

1) Reklamácia musí byť riadne podaná v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, inak prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní Tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru.

2) Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

3) Reklamácia, ktorú Spotrebiteľ riadne uplatní do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže byť zo strany Predávajúceho zamietnutá len na základe odborného posúdenia v zmysle ZoOS. 

V - Odstrániteľné chyby

1) Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru.

2) V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3) O vykonaní opravy rozhodne Predávajúci / poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opraveného Tovaru Spotrebiteľom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou); Tovar reklamovaný poštou bude odoslaný poštou, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú inak.

4) Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu Tovaru len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene Tovaru, alebo závažnosti chyby. 

5) V prípade odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:  a) reklamácia nebola vybavená do 30- tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode alebo b) Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb Tovar riadne používať.  O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

VI - Neodstrániteľné chyby

1) Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

2) Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol Tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má Spotrebiteľ právo: 
a) požadovať výmenu Tovaru za nový bezchybný alebo b) odstúpiť od Kúpnej zmluvy

3) V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu Tovaru ako Tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:
Zašlite výrobok na adresu uvedenú na faktúre. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

11)  Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Predávajúci ako prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vopred oznamuje dotknutej osobe zákonom vyžadované údaje priamo na znení súhlasu dotknutej osoby.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky udeliť predávajúcemu svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho za účelom sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

12)Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti DGVC, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.115165/B, IČO: 50 548 131 (ďalej len ako „Správca“ alebo „Správca osobných údajov“) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka ma za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, celé meno, telefón, adresa a údaj o cene. Údaje najskôr potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Po splnení zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok pre ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme, udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacia lehota, fungovanie súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

evidencii užívateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácií či úprave profilu, pridaním sa do waitlistu, pri vytvorení objednávky či pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov, naviac databáza umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach. Túto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pri identifikácii osôb pri komunikácií so zákazníckym centrom, pri vybavovaní reklamácií či pri vybavovaní objednávk, či k marketingovým účelom (o tých sa viac dozviete nižšie).

Údaje ďalej využívame pre spracovanie pre marketingové účely. Popisu týchto osobných údajov sa venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Vaše osobné údaje využívame i z dôvodu zabezpečenia prepravy (naplnenie našej časti zmluvy). Tieto osobné údaje predávame prepravných spoločnostiam a pri predaní vytvoríme o predaní log, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby predania cez informačný systém. Z dôvodu možných reklamácií ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame za účelom zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité Vám predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov po uskutočnení Vašej poslednej objednávky.

Aby sme Vám mohli poskytnúť náležitú technickú podporu s využívaním našich webových stránok, ukladáme si taktiež technické údaje o zariadení, ktoré využívate k prístupu na náš web (prehliadač, ktorú využívate, zariadenie, z ktorého pristupujete na náš web a operačný systém, ktorý využívate). Poskytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme. Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a k inému účelu, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame, napriek tomu ich z technických dôvodov musíme udržovať po celú dobu životnosti nami spracovaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

Ako dáta využívame pre marketingové účely?

Pre marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke, registrácií či pri prihlásení k odberu obchodných oznámení, a ktoré využívame k zasielaniu obchodných oznámení a k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení. Snažíme sa, aby Vás informácie od nás bavili a boli vám inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať Vašu reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu od nich uchovávame. Odber našich obchodných oznámení samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť alebo si zmeniť frekvenciu ich zasielania, napríklad v zákazníckom profile. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať k zasielaniu obchodných oznámení.

V rámci našich marketingových kampaní občas vyhlasujeme súťaže o vouchre alebo konkrétny tovar z nášho e-shopu. Vyhlásenie prebieha či už prostredníctvom nášho webu alebo sociálnych sietí (Facebook, Instagram). Ak sa do súťaže zapojíte a prípadne sa stanete výhercom, Vaše osobné údaje budú spracované za účelom poskytnutia výhry.

Váš názor je pre nás dôležitý a je naším hnacím motorom. Spätnú väzbu, ktorú od Vás obdržíme, najčastejšie formou odpovedí na otázky z dotazníkov, si preto starostlivo uchovávame. Zaujíma nás, ako ste spokojní s našim tovarom, webom, prepravcami a mnoho ďalšieho. Rovnako tak potrebujeme sledovať používanie zľavových voucherov, ktoré u nás uplatníte. Snažíme sa tým ochrániť nás i Vás pred ich zneužitím a zároveň nám to umožňuje operatívne riešiť problémy s voucherami s pomocou zákazníckeho centra.

Taktiež Vás chceme odmeňovať za vernosť a poďakovať Vám tak za priazeň, ktorú nám dlhodobo prejavujete. Aby sme vedeli, na ktoré zo špeciálnych benefitov máte nárok, musíme okrem iného vedieť, v akej hodnote u nás objednávate a nakupujete tovar, koľko z objednaného tovaru vraciate a ako dlho ste už naším zákazníkom. Je v našom oprávnenom záujme obchodníka sledovať tieto informácie u jednotlivých zákazníkoch, najmä ak Vám na základe takéhoto sledovania dokážeme ponúknuť podstatné výhody a oceniť tak Vašu vernosť.

Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky.

Pretože sme si vedomí toho, že údaje o tom, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči a Vaša spätná väzba na zasielanie obchodných oznámení môžu byť vnímané ako citlivejšie dáta, uchovávame ich len po dobu 2 rokov od doby, kedy tieto dáta získame.

Komu dáta pOSKYTUJEme?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje zdieľané s našou bankou a dopravným spoločnostiam, a to napr.:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • LASER - SK, spol. s r.o., Stöcklova 14, 085 01 Bardejov
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
 • Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava
 • Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

 

Okrem objednávky spracovávame Vaše osobné údaje informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie.

Žiadnej ďalšej tretej strane pritom nepredávame za účelom ich ďalšieho spracovania.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch  a v dátovom centre spoločnosti Shoptet s.r.o. Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň. Patriť medzi nich môžu napríklad zamestnanci pracujúci v oddelení zákazníckej podpory, vybavovanie objednávok a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracovávajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratia prístup k Vašim osobným údajom.

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovou adresu info@nosnas.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcim údaje o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nosnas.sk upozorniť, my následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje. Po registrácií na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám skôr neposkytli, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke centrum, je možné požiadať o odstránenie Vášho užívateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nosnas.sk . Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesenými námietkami a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

 • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
 • pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nosnas.sk o obmedzenie ich používania.
 • pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

 • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
 • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
 • neoprávnene

máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nosnas.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť a to kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie popísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@nosnas.sk.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše centrum zákazníckej podpory. Pokiaľ by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk

internetový obchod NOS NAS

Obchodné podmienky sú platné od 01 / 2018 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.